Vedtægter BMS

§ 1 Klubbens navn og formål
Klubbens navn er Basketballklubben BMS, og dens hjemsted er Skovlunde i Ballerup kommune.
Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at spille basketball på alle niveauer, samt fremme basketspillets udbredelse.

Klubben skal også arrangere aktiviteter under ikke sportslige former til fremme af medlemmernes sociale samvær, og herigennem søge at udvikle medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 2 Medlemskab af organisationer
Klubben er medlem af Danmarks Basketball Forbund (DBBF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF).
Klubbens medlemmer er underkastet de love og vedtægter, herunder ordens- og amatørreglerne, der gælder for disse forbund.

§ 3 Seniorelitesamarbejde
Klubbens seniorelitearbejde kan videredelegeres til en alliance mellem nærliggende basketballklubber eller til en selvstændig virksomhed. Alliancebegrebet er defineret i DBBFs love og reglementer, og en alliance skal til alle tider overholde DBBF regler. I sådanne samarbejder indgås bindende aftaler, som skal godkendes af BMS’ generalforsamling.

§ 4 Hæftelse
Basketballklubben BMS hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke Basketballklubben BMS’ medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 5 Optagelse af medlemmer
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Optagelse sker ved at udfylde indmeldelsesblanket.
Trænere og bestyrelsesmedlemmer optages automatisk som passive medlemmer, og deres medlemskab ophører automatisk ved udløb af funktionsperioden.

§ 6 Udmeldelse, eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest 14 dage før den kommende halvårsperiode. Til gyldig udmeldelse kræves endvidere, at det pågældende medlem ikke på udmeldelses-tidspunktet er i kontingentrestance. Ved udmeldelse midt i en kontingentperiode vil eventuelt restkontingent ikke kunne refunderes.

Når et medlem er i kontingentrestance, svarende til opkrævningsperioden, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Nyt medlemskab kan ikke finde sted, før al gæld til klubben er betalt.
Ved andet brud på disse vedtægter kan bestyrelsen ligeledes ekskludere et medlem. Denne afgørelse kan begæres forelagt en generalforsamling til afgørelse.

§ 7 Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingent for de enkelte grupper af medlemmer efter alder og deltagelse i klubbens aktiviteter, og fastsætter betalingsmåde og terminer herfor.

§ 8 Bestyrelse
Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af klubben, består af mindst én formand, én kasserer og 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen ønsker det.
Der skal tages referat ved hvert bestyrelsesmøde. Referatet skal godkendes ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Bestyrelsen foretager selv en fordeling af arbejdsopgaverne på de enkelte medlemmer.

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Formanden og kassereren kan i fællesskab bemyndige andre til at tegne foreningen på nærmere beskrevne vilkår.

§ 9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer fra og med 16 år og opefter, som møder personligt op på generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan, indtil de er myndige, være repræsenteret af forældre eller værge. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

§ 10 Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubben i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
6. Forslag fra Bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmer
8. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

§ 11 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begrundet begæring herom til bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter begæringen herom er fremsat, og den indkaldes ligesom en ordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.

§ 12 Afstemningsregler
Afgørelser træffes på enhver generalforsamling ved simpelt flertal. Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

§ 13 Klubbens opløsning
Opløsning af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og hvor mindst 3/4 af disse stemmer for en opløsning.
I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om disponering af klubbens aktiver og passiver. Eventuelt overskud skal tilfalde almennyttige formål i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

§ 14 Regnskab
Kassereren skal rettidigt inden generalforsamlingen indgive regnskab og statusopgørelse til revisor.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling mandag den 24.juni 2019 i Klublokalet, Ny hal, Skovlunde Skole Syd, 2740 Skovlunde.