Vedtægter Herlev

§ 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål
Afdelingens navn er Herlev Basketball. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at medlemmerne
kan spille basketball og for, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede
kendskabet til basketball. Foreningen varetager medlemmernes interesser overfor Danmarks Basketball forbund
og DGI.
Afdelingens hjemsted er HERLEV

§ 2 Medlemskab
Herlev Basketball er en afdeling af Herlev Idrætsforening og er undergivet dens love og bestemmelser.

§3 Optagelse af medlemmer
Afdelingen er principielt åben for alle, der ønsker at spille basketball samt passive medlemmer. Dog optages
normalt kun medlemmer, der er fyldt 8 år.
Bestyrelsen kan begrænse tilmeldingen til hold, der er overtegnede, med det formål at sikre en rimelig
undervisningsform.

§ 4 Kontingent
Afdelingens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves 2 gange om året, 1. september og 1. februar forud, for aktive og passive medlemmer.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer inden den 1. september eller 1. februar. Hvis skriftlig udmeldelse
ikke har fundet sted inden en af de nævnte datoer, skal kontingent for hele den pågældende periode betales.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder eller har pådraget sig anden gæld til afdelingen, kan
bestyrelsen med mindst 8 dages varsel udelukke vedkommende.
Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af afdelingen eller en anden
afdeling under Herlev Idrætsforening, før vedkommende har betalt sin gæld til afdelingen.

§6 Bestyrelsen
Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af afdelingen, består af formand, næstformand, kasserer,
en sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Valgbar til bestyrelsen er alle aktive og passive medlemmer på 18 år og derover.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges
i lige år.
I ulige år vælges næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige arbejdsopgaver.
På generalforsamlingen vælges en suppleant, der indtræder, hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden.
Der skal føres protokol over hvert bestyrelsesmøde. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

§ 7 Tegningsret
Økonomiske dispositioner, der har rækkevidde udover den daglige drift, kræver bestyrelsens fuldmagt via
forhandlingsprotokollen. Den daglige drift varetages alene af kassereren.
Foreningens midler indestår på en eller flere bankkonti oprettet med bestyrelsens fuldmagt.

§8 Regnskab
Afdelingens regnskabsår går fra 1.4 til 31.3. Bestyrelsen skal inden den 1. maj tilstille revisorerne driftsregnskabet for
det foregående år og status pr. 31.marts, til revision og påtegning.
Driftsregnskab, og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Budget for det nye regnskabsår forelægges generalforsamlingen. Driftsregnskab, status og budget skal, senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse, kunne rekvireres af afdelingens medlemmer.

§9 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år inden 1.april gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er tilstede.
Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning.
Begge revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 10 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, højste myndighed i alle
afdelingens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af maj måned, og
indkaldes med mindst 2 ugers varsel i Herlev Bladet. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,
skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.
Forslagene skal optages på dagsordenen.Stemmeret har alle aktive medlemmer, fra og med juniorgruppen og
opefter, samt bestyrelsesmedlemmer, som er tilstede på generalforsamlingen og ikke er i restance med
kontingent.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.Mini-, drenge- og pigespillere kan repræsenteres med
stemmeret ved 1 forælder pr. medlem.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Der føres protokol over generalforsamlingen.
Protokollen underskrives af dirigenten og formanden.

§ 11 Afstemning
På generalforsamlingen er simpelt stemmeflertal afgørende.
Vedtægtsændringer kan dog kun foretages, når mindst 1/5 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er tilstede
og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage,
med sædvanlig varsel, indkalde til en ny generalforsamling.
Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid sammenkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst ¼ af
afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det. Samtidigt skal den til behandling ønskede
dagsorden indsendes. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel i Herlev Bladet og senest 2 uger efter, at
bestyrelsen har modtaget begæring herom.

§ 13 Dagorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og statusopgørelse til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg i henhold til § 6
6. Valg af medlemmer til evt. stående udvalg
7. Valg i henhold til vedtægternes § 9
8. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år
9. Eventuelt

§ 14 Foreningens folkeoplysende aktiviteter.
Efter generalforsamling, og senest 1. august indsendes beretning om foreningens folkeoplysende aktiviteter samt
det reviderede og godkendte regnskab til Folkeoplysningsudvalget i Herlev Kommune.

§ 15 Forhold vedrørende pædofili.
Stk. 1: Afdelingen er aktiv i forebyggelse og bekæmpelse af pædofili i idrætsmiljøet. Samtlige trænere og ledere over
15 år kontrolleres for eventuelle tidligere forhold, som henhører under emnet.

Stk. 2: Kontrollen foretages minimum hvert år i august måned. I forbindelse med nyansættelser og indtræden i
bestyrelse eller udvalg foretages ligeledes kontrol. Kontrollen udføres ved indhentning af personoplysninger i
Det Centrale Kriminalregister (DCK) jævnfør § 36 i bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i
DCK.

Stk. 3: Afdelingen afviser konsekvent ansættelse af og bortviser personer, der har været dømt i henhold til
ovenstående.
Ligeledes afvises ansættelse af personer, der nægter at underskrive samtykkeerklæring for kontrol.

Stk. 4: Såfremt mistanke til en person skulle opstå videreføres sagen øjeblikkelig til Kommunens Børne- og
Kulturforvaltning. Formanden og den af Forretningsudvalget udpeget bestyrelsesmedlem er af afdelingen udpeget
som kontaktperson vedrørende emnet

Stk. 5: Afdelingen har fastsat følgende retningslinier for samvær med børn:
– Ingen træner eller holdleder må sove alene med børnene på rejser, ture mm.
– Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
– Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.

§ 16 Afdelingens opløsning
Indstilling om afdelingens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af disse
stemmer herfor.
Vedtagelse af afdelingens opløsning skal forelægges Herlev Idrætsforenings hovedbestyrelse og repræsentantskab
til endelig afgørelse.
I tilfælde af afdelingens ophør tilfalder aktiverne Herlev Idrætsforeningens fællesformue.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. marts 2005