Ordinær Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling for medlemmer i BMS Basket

mandag d. 17/6 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubben i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
6. Forslag fra Bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmer
8. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Praktiskinfo:

Dato: 17. juni 2024
Tid:   19.00 – 20.00
Sted: UCC 1. sal mødelokale

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer fra og med 16 år og opefter, som møder personligt op på generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan, indtil de er myndige, være repræsenteret af forældre eller værge. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

Se Vedtægter for BMS her