BMS Generalforsamling

Generalforsamling BMS

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubben i sæson 2018/19
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
6. Forslag fra Bestyrelsen (se forslag om vedtægtsændringer)
7. Forslag fra medlemmer (skal fremsættes senest 17.juni 2019 til formand Steen Jessen: sj@bmsherlev.dk
8. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Steen Jessen
Formand

Praktiskinfo:
Dato: 24. juni 2019
Tid:   19.00 – 20.00
Sted: Fritter 3 – Skovlunde skole (tidl. Rosenlundskolen) – indgang overfor Ny hal
Bilag:
Til punkt 6: forslag fra bestyrelsen vedr vedtægtsændringer til § 7, § 8 og § 14.
Vigtigt:

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer fra og med 16 år og opefter, som møder personligt op på generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan, indtil de er myndige, være repræsenteret af forældre eller værge. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

Se Vedtægter for BMS her